CONTACT OPNEMEN

Wil je meer informatie ontvangen over coaching? Mail dan naar info@dedertigerscoach.nl of bel/app naar +31612288790.

Kennismaking inplannen

Direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen kan ook! Bekijk hieronder de beschikbaarheid. Let op: ik ben op vakantie van 12 september t/m 27 september. Graag afspraken pas weer na deze data inboeken

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer: Britt van Smeerdijk en De Dertigerscoach die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Opdrachtnemer voor het verrichten van diensten.

 

Diensten: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen diensten in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Partijen: Opdrachtgever en/of Cliënt en/of Opdrachtnemer gezamenlijk

 

Artikel 2: toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en/of overeenkomsten tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever is aan een schriftelijke offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd middels een paraaf van de Opdrachtgever op de offerte en/of het document van de Algemene Voorwaarden.
 2. De prijzen in de offertes zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op en derhalve geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben.
 6. Overschrijding van die nieuwe, redelijke termijn levert een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever.
 7. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 5: Geheimhouding

 • Alle door de Opdrachtnemer geleverde diensten hebben een vertrouwelijk karakter. Dat betekent dat Opdrachtnemer behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht is tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 • Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Cliënt hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 6: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf vastgesteld bedrag per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn inclusief hefftingen zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt.
 3. Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die hij verschuldigd zal worden of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem en redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en tenminste 48 uur voor de geplande sessie, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders schriftelijke is afgesproken. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.
 2. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterblijft, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten.
 3. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening voor zijn rekening. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zullen vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven. Ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 • Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten.
 • Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht; een doen of nalaten door de cliënt.
 • Vrijwaring: • Opdrachtnemer is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden ter zake van uitgevoerde Diensten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem/haar ter zake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend om de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens te gebruiken uitsluitend voor zijn eigen activiteiten.

 

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden / beëindiging overeenkomst

 1. Het annuleren van een afspraak, opdracht of een gedeelte hiervan voor aanvang van de uitvoering is ten alle tijde mogelijk. Dat kan telefonisch of schriftelijk geschieden.  Annuleren kan tot 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos geschieden. Indien de afspraak in minder dan 48 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, rekent Opdrachtnemer 100% annuleringskosten.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen, dan wel, in overleg met de cliënt, het consult door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

 

Artikel 11: Geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de gevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de Opdrachtnemer is gevestigd.

Privacyverklaring

 

De Dertigerscoach, gevestigd aan de Karel du Jardinstraat 65-B12 te
Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.


De Dertigerscoach vindt privacy belangrijk. Daarom worden je persoonlijke
gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren we je hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens
Als je met De Dertigerscoach een overeenkomst aangaat, hebben we
gegevens van je nodig. De Dertigerscoac ontvangt deze gegevens van
jouzelf, bijvoorbeeld via onze website, email, telefoon, sms, what’s app of in een
persoonlijke ontmoeting. We verwerken de volgende gegevens:

 

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (mobiel) en emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bedrijfsgegevens indien je en zakelijke klant bent
 • Financiële gegevens zoals bankrekening
 • Coachingsdossier met o.a. aantekeningen van de gesprekken en geformuleerd doel

 

Doeleinden

Wij verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring. We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Verbeteren van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning
 • Facturering
 • Marketing en klantenservice
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd
Wij verwerken de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met je hebben, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van fiscaal recht. Ook verwerken wij persoonsgegevens omdat De Dertigerscoach hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het zo efficiënt mogelijk verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Borging en eventuele opvolging van opdrachten. 

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan Jetten Coaching & Consultancy persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de IT leverancier van onze website en onze accountant. Deze derden mogen persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Wij geven geen informatie door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van mogelijke advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Google Analytics, Linkedin Analitics, Facebook Analitics, Adroll Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij zowel Google-, Facebookals Linkedin- Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google, Facebook en Linkedin geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google, Linkedin en Facebook.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

De Dertigerscoach zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegd toegang ervan, slaan we jouw gegevens op in een beveiligde database. De beveiliging van onze website herken je bijvoorbeeld aan het bekende slotje in de adresbalk en de URL die begint met ‘https://’.

 

Informatie inzien en aanpassen De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen aan ifno@dedertigerscoach.mysites.io Je hebt het recht om De Dertigerscoach een verzoek te doen tot inzage in je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen een maand een overzicht daarvan. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door De Dertigerscoach, laat het ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij een privacy toezichthouder.

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 april 2023.